Napsali o nás

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská prezentoval statutární město Brno, které je družebním městem Stuttgartu, na velkém koncertu uskutečněném o letošních prázdninách. Sbor pod vedením sbormistra Petra Kolaře tak podpořil partnerství obou spřátelených měst prostřednictvím hudby.

číst celý článek

Byl teplý letní večer 24. července 2022 a v Bethovenově sále stuttgartského kulturního a kongresového centra Liederhalle se pod taktovkou Enrica Trummera rozezněly tóny oratoria Josepha Haydna Stvoření světa (Die Shöpfung). Koncert se konal na počest 175. výročí stuttgartského oratorního sboru (Stuttgarter Oratorien Chor – SOC), který si pro svou oslavu pozval dva sbory partnerských měst, Brna (Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská –Bfs Bb) a Strasburku (Choeur de Saint-Guillaume – Strasbourg).

číst celý článek

Článek z novin Moravská Orlice z 21. května 1882 o koncertu Besedy brněnské pod vedením Leoše Janáčka. 

1882

Uplynul rok 2020 a nebýt koronavirové pandemie, uskutečnili bychom v tomto roce celou řadu koncertních vystoupení, nejen na oslavu 160. výročí existence Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská (Bfs Bb), ale i na oslavu 200 let od narození Pavla Křížkovského. Svou aktivní a nepřetržitou činností Bfs Bb zaujímá pozici nejstaršího pěveckého tělesa v českých zemích a jeho historie je úzce spjata především s dvěma hudebními velikány. Jednak s knězem augustiniánského řádu výše zmíněným páterem Pavlem Křížkovským, který byl zakladatelem a prvním sbormistrem Besedy brněnské a jednak s významným skladatelem, dirigentem a učitelem Leošem Janáčkem, který se stal 3. února 1876 jejím uměleckým vedoucím. 

číst celý článek

Lidský hlas provází filharmonický sbor již celých 160 let. Když se na podzim roku 1860 rozhodla skupina brněnských vlastenců realizovat pravidelná hudební vystoupení pro posílení národního uvědomění českého obyvatelstva v poněmčeném městě, zdaleka netušila, že Beseda brněnská bude v jihomoravské metropoli nepřetržitě působit a oslavovat vysoké výročí svého založení. Z historie sboru bylo napsáno mnoho a některé skutečnosti se opakovaně dostávají do článků. Jsou k dispozici na internetových stránkách, na stránkách knih a almanachů a navíc, většina příznivců sboru je zná. Například skutečnost, že za založením sboru, nejprve jen mužského, stál člen konventu řádu augustiniánů P. Pavel Křížkovský. Sochu tohoto skladatele a zakladatele moderního českého sborového zpěvu lze najít v dolní části Špilberku při vstupu do parku z ulice Údolní a stejně tak i pamětní desku, připomínající založení Besedy brněnské na zdi Augustiniánského opatství svatého Tomáše, naproti vchodu do Basiliky Nanebevzetí Panny Marie.

číst celý článek

Dne 17. ledna 2019 se ve večerních hodinách Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně zaplnila představiteli brněnského veřejného, duchovního a kulturního života, zpěváky, hudebníky, hosty a přáteli Petra Kolaře. Toho dne byl slavnostní večer věnován jemu, významnému varhaníkovi, dirigentovi, sbormistrovi a profesorovi brněnské konzervatoře. Mgr. Petr Kolař byl poctěn prestižní cenou Jana Václava Stamice (Johann-Wenzel-Stamitz-Preis), kterou každoročně od roku 1960 uděluje německé sdružení umělců Die KünstlerGilde se spolkovým sídlem v Esslingenu. Petr Kolař jí získal v pořadí jako druhý Čech; prvním byl skladatel a varhaník Petr Eben, který by se shodou okolností 22. ledna dožil 90 let.

číst celý článek

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (BFS BB) vydává nové CD s vánoční tematikou. Na zvukovém nosiči se objeví kromě běžně známé České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře!" i méně známé dílo Jana Antonína Koželuha "Missapastoralis in D". Vánočně laděná hudba nám připomíná, že se blíží radostné svátky úzce spjaté nejen s křesťanstvím, ale i s hudbou. Pocity sounáležitosti pohody a krásy vánoc umocňuje celá řada koncertů. Do této řady se každoročně zapojuje i BFS BB. Pro sváteční dny 25. a 26. prosince 2017 připravuje dva večerní koncerty. Na prvním, v honosné katedrále sv. Petra a Pavla v Brně zazní dílo J. J. Ryby spolu s vánočními koledami; na druhém, v krásném prostředí jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie zazní kromě Rybovy mše i druhá slavnostní skladba J. A. Koželuha. V ní se zrcadlí úžasná technická zdatnost a umělecká osobnost autora. Je škoda, že se „Missa pastovalis in D" často neinterpretuje, neboť recenze o ní hovoří jako o jedné z nejkrásnějších mší hudební literatury vůbec.

Na obou koncertech bude pod taktovkou Petra Kolaře hrát Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla s varhanním doprovodem Dagmary Kolařové; sóla zazpívají Markéta Böhmová jako soprán, Lucie Netušilová jako alt, Ondřej Koplík jako tenor a Jan Šťáva jako bas. Vokálních částí obou mší se ujme pořádající a CD vydávající sbor Besedy brněnské. I když edici CD můžeme očekávat na konci listopadu, jeho žehnání bude spojeno s koncertem pořádaným v jezuitském kostele, protože právě na kůru tohoto barokního skvostu spolu s unikátními varhanami bylo vydávané CD nahráno. Doprovodný text vydávaného CD veřejnosti připomene nejen historii a současnost jezuitského kostela, životní osudy a tvorbu obou skladatelů (J. J. Ryba a J. A. Koželuh), ale i krátké curriculum vitae aktérů CD. Za zdar a dobrou kvalitu zvukového nosiče odpovídá hudební a zvuková režie, které se profesionálně zhostili Aleš Podařil a Jiří Klement. BFS BB děkuje touto cestou také za finanční podporu formou sponzorských darů.

Více o pořádaných koncertech a vydávaném CD na stránkách Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská: http://www.bfsbb.cz/cs/

Libuše Trnková

V podvečer 10. prosince 2017, tedy na druhou adventní neděli se v podolském kostele sv. Jana Nepomuckého Podolí konal tradiční Adventní koncert, který připravila obec Podolí ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Podolí...
... Pod taktovkou Petra Kolaře, sbormistra Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská, a v doprovodu Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla v Brně pak zazněly skladby L. Janáčka, J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho, P. I. Čajkovského, V. Böhma a dalších... 

číst celý článek

Moravská hudební stopa 2016

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) si na večer 12. října 2016 pro Baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně připravil koncert pod názvem MORAVSKÁ HUDEBNÍ STOPA. V rámci 3. ročníku projektu, věnovanému významným kulturním akcím, byl koncert malým zastavením nad starobrněnskou historií a nad brněnskou stopou císaře Karla IV., kterého si v letošním roce připomínáme jubilejním 700-stým výročím jeho narození. Karel IV. je sice známý jako nejvýznamnější středověký panovník, ale méně známá je jeho věcná péče o Moravu, která mu pomáhala být silným a moudrým panovníkem. Šestnáct let byl moravským markrabětem. Po jeho korunovaci Moravu nadále spravoval rod Lucemburků, neboť do funkce moravského markraběte nastoupil Karlův bratr Jan Jindřich a poté jeho syn Jošt Lucemburský. S jejich jmény je spojen hrad Veveří. Stopy Lucemburků i Karla IV. vedou na Staré Brno k Bazilice Nanebevzetí Panny Marie, jako významným místem pojícím se ke středověké historii. Počátky Baziliky sahají do první poloviny 14. století, kdy česká a polská královna Eliška Rejčka, vdova po králích Václavu II. a Rudolfu Habsburském, u farního kostela na Starém Brně nechala zbudovat nový gotický chrám, jehož půdorys je ve tvaru kříže. Roku 1323 zde založila také cisterciánský klášter a po své smrti v roce 1335 byla pod oltářem sv. Kříže pochována. Bazilika skrývá věhlasný deskový obraz Madony Svatotomské, darovaný Karlem IV. Dnes je toto uctívané umělecké dílo uloženo v bazilice na hlavním stříbrném oltáři. Málokdo ví, že Karel IV. dal do spony na prsou ikony vsadit relikvii ze závoje Panny Marie, potřísněného Kristovou krví.

číst celý článek 

Je známo, že Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (BfsBb) udržuje družbu s několika sbory Evropy. Jedním z nich je německý smíšený sbor Christuskirche z Mnichova (Chor der Christuskirche München). V roce 2015 německý sbor navštívil Brno a společně s brněnským sborem absolvoval dva koncerty. Letos, koncem července se do metropole Bavorska recipročně vypravil BfsBb. Na koncertech v Německu se podílely opět oba sbory. Jeden koncert se uskutečnil v kostele St.-Joseph Kirche v Tutzingu, v malebném městečku nedaleko Mnichova situovaného u rozlehlého, hlubokého a čistého Starnberského jezera (Stanberger See). Druhý koncert odezněl přímo v Mnichově v evangelickém kostele - Christuskirche.

číst celý článek

Brněnský filharmonický sbor a sbor evangelického Christuskirche z Mnichova nadchly publikum v Tutzingu (23. 7. 2016) zvučností a velmi rozličným ztvárněním.

Vokální soubor Kostela Krista v Mnichově je nejstarším evangelickým kostelním sborem v Mnichově. Existuje již 111 let a díky tomuto výročí má letošní rok v programu pěvců zvláštní postavení. Přispěl k němu i spřátelený Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská z českého Brna. Zpěváci vystoupili při dvou společných koncertech pod vedením Petra Kolaře a Andrease Hantkeho.

Sborový zpěv je téměř ideálním nástrojem k rozvíjení přátelství, neboť společenská složka je v něm obsažena automaticky. Tak intenzivní setkávání, při kterých se hledá libozvuk a slyšitelná harmonie, lidi rychle a silně spojují. V tomto znamení se nepochybně nesl i koncert v Kostele Svatého Josefa v Tutzingu, který se konal v rámci řady „Letní serenáda – zvučný letní večer" v předvečer koncertu v Mnichově.

odkaz na originál v němčině - periodikum Süddeutsche Zeitung

číst celý článek (překlad do češtiny)

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje již 155. výročí své existence. Svou aktivní a nepřetržitou činností zaujímá pozici nejstaršího pěveckého sboru v českých zemích. Je známo, že zakladatelem a prvním sbormistrem byl kněz augustiniánského řádu páter Pavel Křížkovský, který je dodnes považován za zakladatele českého sborového zpěvu. Je též známo, že Beseda brněnská je úzce spjata se jménem hudebního skladatele Leoše Janáčka ...

číst celý článek